Strona główna  |  Rada Redakcyjna  |  Redakcja  |  Prenumerata  |  Info dla autorów  |  Konferencje  |  Partnerzy
  
ISSN 1509-1945


wyszukiwanie artykułów 

Szanowni Państwo!

Kwartalnik HYGEIA public health (ISSN 1509-1945) jest drugim - obok kwartalnika Problemy Higieny i Epidemiologii (www.phie.pl) - czasopismem Polskiego Towarzystwa Higienicznego (www.pth.pl). Jest kontynuacją wydawanego w latach 1998-2004 czasopisma Hygeia. Zamieszcza prace z zakresu szeroko rozumianego zdrowia publicznego.

Pismo jest wydawane w dwóch wersjach:

  1. drukowanej tradycyjnie (papierowej), dostępnej w prenumeracie za przystępną opłatą oraz
  2. elektronicznej - zgodnie z najlepszymi wzorcami współczesnego redagowania czasopisma naukowego. Należy podkreślić, że wersja elektroniczna (pełny tekst w formacie PDF) wszystkich dotąd wydanych numerów jest bezpłatna i łatwo dostępna na tej stronie.

Międzynarodowa Rada Naukowa zwraca szczególną uwagę na poziom naukowy publikowanych prac, dlatego zamieszczane prace oryginalne i poglądowe są recenzowane - zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych. HYGEIA public health jest w założeniach nowoczesnym, z międzynarodową Radą Naukową, czasopismem ukierunkowanym głównie na zdrowie publiczne - w tym obszar zagadnień, którymi zajmuje się w Polsce Państwowa Inspekcja Sanitarna. Te ambitne założenia zostaną urzeczywistnione tylko wówczas, gdy publikować w nim będą swoje prace naukowcy z instytutów naukowo-badawczych sektora zdrowia, uniwersytetów medycznych, akademii wychowania fizycznego, uniwersytetów przyrodniczych, w których funkcjonują katedry i zakłady zajmujące się szeroko rozumianą problematyką zdrowia człowieka i populacji oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W związku z tym apelujemy do autorów z tychże właśnie środowisk naukowych, aby kierowali do nas swe dobrej jakości prace celem opublikowania. Wówczas korzyść będzie obopólna: HYGEIA public health będą reprezentatywnym forum wymiany informacji i dyskusji w obszarze nauki zarysowanym powyżej. Pozwoli to w miarę szybko zyskiwać coraz wyższy prestiż, a autorzy publikowanych prac uzyskają coraz więcej punktów liczących się w indywidualnej i instytucjonalnej działalności naukowej.

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego
i  Redakcji   HYGEIA public health

Redaktor Naczelny
Jerzy T. Marcinkowski