Strona główna  |  Rada Redakcyjna  |  Redakcja  |  Prenumerata  |  Info dla autorów  |  Konferencje  |  Partnerzy
  
ISSN 1509-1945


wyszukiwanie artykułów 
Hygeia Public Health 2017, 52(4): 428-434pl

Postawy pielęgniarek wobec pacjentów wyznających islam

Anna Majda 1/, Renata Matusik-Baziak 2/, Joanna Zalewska-Puchała 1/

1/ Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
2/ Scanmed SA, Szpital Św. Rafała - Poradnie Specjalistyczne w Krakowie

Streszczenie
Wprowadzenie. Chęć zrozumienia innej kultury i budowanie właściwej postawy w stosunku do pacjenta pochodzącego z odmiennego kręgu kulturowego ma w pracy zawodowej pielęgniarki szczególne znaczenie. Jest to też trudne doświadczenie, zwłaszcza wtedy, gdy kultura cudzoziemców jest odmienna, np. w przypadku pacjentów wyznających islam. Nie mniej jednak należy pamiętać, że za ´parawanem´ odmienności kulturowej czy wyznania religijnego, dostrzec należy przede wszystkim człowieka.
Cel. Poznanie postaw pielęgniarek wobec pacjentów wyznających islam, poprzez analizę komponentu behawioralnego, poznawczego i emocjonalnego postawy.
Materiały i metody. Badania przeprowadzono wśród 100 pielęgniarek, które miały kontakt w swojej pracy zawodowej z pacjentami wyznającymi islam. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego i szacowania, a jako narzędzi badawczych użyto kwestionariusza ankiety własnego autorstwa oraz skali Bogardusa i skali ASKED. Do obliczeń zastosowano program Statistica i test Kruskala-Wallisa (H).
Wyniki. Badani deklarowali w kwestionariuszu ankiety neutralną postawę wobec pacjentów wyznających islam. Skala Bogardusa wykazała postawę negatywną, a poszczególne jej itemy/twierdzenia wyraźnie dowiodły, że dystans społeczny badani mieli największy w sferze prywatnej i intymnej, a najmniejszy w sferze publicznej. Pielęgniarki swoje kompetencje kulturowe oceniały na średnim poziomie. Większość badanych odczuwała brak szacunku ze strony pacjentów wyznających islam, jednak nie była skrępowana współpracą z nimi, ani nie odczuwała zagrożeń z ich strony. Zmienne socjodemograficzne nie miały istotnego wpływu na dystans społeczny wobec osób wyznających islam.
Wnioski. W ramach edukacji międzykulturowej zarówno na poziomie przed, jak i podyplomowym, należy doskonalić kompetencje kulturowe i inteligencję kulturową pielęgniarek, które dają szansę na redukowanie stereotypów i likwidację uprzedzeń oraz zmianę negatywnych postaw wobec osób odmiennych kulturowo, w tym pacjentów wyznających islam.

Słowa kluczowe:  postawy, islam, pacjent, pielęgniarki