Strona główna  |  Rada Redakcyjna  |  Redakcja  |  Prenumerata  |  Info dla autorów  |  Konferencje  |  Partnerzy
  
ISSN 1509-1945


wyszukiwanie artykułów 
Hygeia Public Health 2014, 49(4): 851-856pl

Analiza częstości występowania insulinooporności u osób młodych w oparciu o wybrane kryteria diagnostyczne - badanie wstępne

Sylwia Płaczkowska 1/, Lilla Pawlik-Sobecka 1/, Izabela Kokot 1/, Agnieszka Piwowar 2/

1/ Zakład Praktycznej Nauki Zawodu Analityka, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2/ Katedra i Zakład Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Streszczenie
Wprowadzenie. Markerami pozwalającymi na identyfikację stanu insulinooporności w codziennej praktyce są pośrednie wskaźniki obliczane na podstawie stężenia glukozy i insuliny w stanie podstawowym lub po obciążeniu glukozą. Dostępne są tylko nieliczne dane dotyczące częstości tego zaburzenia w populacji ludzi młodych, u których nie występują jawne zaburzenia metaboliczne ani nie są też nimi obciążeni w wywiadzie rodzinnym.
Cel badań. Identyfikacja insulinooporności oraz ocena i porównanie częstości jej występowania w oparciu o wybrane wskaźniki pośrednie, dla których wartości odcięcia przyjęto z piśmiennictwa oraz wyznaczono na podstawie wyników badań własnych.
Materiał i metody. Do badania zostało włączonych 56 ochotników (10 mężczyzn i 46 kobiet) w wieku 20-25 lat, u których przeprowadzono badania ankietowe, pomiary antropometryczne wzrostu i masy ciała, obwodu talii i bioder oraz oznaczono stężenie glukozy, insuliny na czczo oraz w 120 minucie doustnego testu tolerancji glukozy oraz parametrów lipidowych. Na podstawie wartości glikemii i i insulinemii obliczono wskaźniki insulinooporności: HOMA1-IR, IRI/G oraz insulinowrażliwości: Matsuda Index.
Wyniki. Zdecydowanie częściej insulinooporność stwierdzano na podstawie wskaźników pośrednich w przypadku zastosowania wartości odcięcia przyjętych z piśmiennictwa i w tym wypadku dominowała insulinooporność obwodowa. Natomiast opierając się na wartościach odcięcia wyznaczonych w badaniach własnych typy wątrobowy i obwodowy, identyfikowane były ze zbliżoną częstością.
Wnioski. Uzyskane w naszej pracy wyniki wskazują na znaczną częstość występowania insulinooprności wśród młodych potencjalnie zdrowych osób, a jednocześnie na konieczność krytycznej analizy danych z piśmiennictwa i rozważnego ich stosowania do identyfikacji osób z insulinoopornością. Wskazane jest wyznaczenie wartości odcięcia dla opisujących to zaburzenie wskaźników w poszczególnych grupach wiekowych.

Słowa kluczowe:  oporność na insulinę, wskaźniki insulinooporności, młodzi dorośli